İletişim

Zehra Saliha Şahan
Adres:
Mimar Kemalettin Cad. 1335 Sokak
Nno:4/A Çankaya / İzmir
Telefon: 0232 484 59 00
WhatsApp: 0232 484 59 00
Email: salihasahan@hotmail.com
Email: iletisim@saliha.com.tr